Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Spica Solutions  Sp. z o.o. Sp.k. ul. Królowej Bony 47a/2 02-496 Warszawa
2. Nasze dane kontaktowe to:  adres korespondencyjny 02-496 Warszawa ul. Królowej Bony 47a/2 02-496 Warszawa.
3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: odo@spicasolutions.pl  lub korespondencyjnie na adres Spica Solutions Sp. z o. o. Sp.k
(pkt 2).
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b, c, f RODO dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy;
 • raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
 • obsługi i archiwizacji korespondencji;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
 • wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.
  6. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz którego realizujesz umowę.
  7. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta SpicaSolutions Sp. z o. o. Sp. k. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.
  8. Spica Solutions Sp. z o.o. Sp. k. może przekazać dane osobowe organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym.
  9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4:
 • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spica Solutions Sp. z o. o. Sp. k. dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 1. Informujemy o przysługującym prawie (w uzasadnionych przypadkach i zakresie)  do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e-mail z Spica Solutions Sp. z o. o. Sp.k. lub IOD (pkt 2, 3).